7. Státní suverenita, idea a symboly české státnosti

 

 

 

Jean Bodin

 

 

 

Státní suverenita

Idea české státnosti

Symboly české státnosti – státní symboly

 

Suverenita Stát

*      výhradní a neomezená pravomoc státu vydávat a vymáhat zákony na stanoveném území a uzavírat mezinárodní smlouvy

*      teorie státní suverenity pochází od francouzské­ho právníka Jeana Bodina (16. stol.)

o       slovníková definice

§         Bodin [boden] Jean, Bodinus

§         1529 nebo 1530, † červen 1596, francouzský právník a historik; člen karmelitánského řádu, z něhož vystoupil a věnoval se právnímu studiu a praxi

§         ohájce a teoretik absolutní královské moci v Six livres de la République (Šest knih o republice)

§         autor jedné z prvních novověkých teoretických rozprav o historii Methodus ad facilem historiarum cognitionem (Metoda k snadnému poznání dějin)

*      podle něho je suverenita složena ze tří momentů moci:

o       moc vydávat zákony

o       moc je nezcizitelná a nedělitelná (monopolní)

o       moc je trvalá a stálá

*      s.lze definovat jako

o       vnitřní a vnější

§         vnitřní aspekt suvereni­ty znamená nezávislost státní moci na jiném politickém subjektu uvnitř státu

§         vnější aspekt znamená právo státu uzavírat me­zinárodní dohody a smlouvy, navazovat a udržovat diplomatické styky apod.

*      s. je tedy v mezinárodních vztazích politic­ký a právní výraz nezávislosti (samostatnosti):

o       státu

o       státní moci na jiném subjektu

*      obě dvě stránky suverenity však bývají, mnohdy zcela oprávněně, zpochybňovány

o       vř. s. bývá někdy omezována působením politických stran, nátlako­vých skupin, církví apod.

o       vš. s. bývá ně­kdy zpochybňována díky ekonomickým, politickým, vojenským a bezpečnostním závislostem na jiných zemích

*      kvalifikačními předpoklady pro to, aby se stát stal subjektem mezinárodního práva, jsou tedy:

o       obyvatelstvo

o       území

o       vláda (stabilita)

o       nezávislost a schopnost a ochota počínat si jako takový (nezávislý) subjekt

 

Idea české státnosti

 

Historické východisko

*      existence českého státu má tisíciletou nezpochybnitelnou tradici

*      přesto vzniká nechtěně

*      respektuje slovenské právo na sebeurčení (slovenské osamostatnění v podobě nezávislého slovenského státu)

*      jeho vznik není doprová­zený národním triumfem na rozdíl od r. 1918 při vzniku ČSR

*      český stát:

o       nemůže být negací Československa, protože dědí celou svou historii

o       vzniká jako národní stát, ale není jen český a musí být budován na občanských principech

o       jeho hodnoty nemohou byt založeny na nacionalismu, ale především na demokracii, úctě k ústavním a práv­ním principům.

o       nemá ve vínku žádné zvláštní historické poslání a z jeho dějin také žádné jednoznačné poslání neplyne

§         to si musí formu­lovat a nalézt sám

*      musí:

o       respektovat kulturní a politický přínos Slováků, Němců a Židů

o       projevit velkorysost k menšinám, protože Če­ši sami jsou malý národ, který je vůči svému historickému okolí menši­nou

Filozofické a teologické východisko

*      o ideji státnosti lze hovořit přinejmenším ve dvou zcela odlišných vý­znamech, a to jako o ideji státní pospolitosti:

o       ve smyslu mravním

o       ve smyslu politickém

*      každý stát musí splňovat tyto předpoklady

o       nemůže považovat za důvod své existence pouhé fyzické přeží­vání politické komunity

o       musí stát na nějakém duchovním zákla­dě, z něhož jeho občané jednají

o       opírá se o určité hodnoty

*      právními nositeli státní ideje jsou:

o       svatý Václav

o       Karel IV

o       Jan Hus

o       J. A. Komenský

o       T. G. Masaryk

o       Jan Patočka

§         český stát navazuje na tradici těmito osobnostmi vytvořenou

*      pro českou společnost je nutné se vyrovnat s rozporuplným hodnocením Jana Husa – tzv.spor o Husa

o       jde o spor mezi českým liberalismem a českou křesťanskou tradicí a jejich rozdílném hodnocení Husovi osobnosti

Politické východisko

*      ČR je v podstatě „zbytkový stát" po oddělení Slovenska od Česko­slovenska

*      z toho vyplývají úkoly týkající se:

o       vztahů ke Slovensku a jeho politice

o       organizace územní a veřejné správy v sou­ladu s potřebou kulturní svébytnosti tradičních celků

o       koncipování pozi­tivní nové loajality občanů k vlastnímu státu

o       uplatňo­vání evropských standardů v politice vůči menšinám

Ústavní východisko

*      před vznikem ČR se sešla česká vědecká, intelektuální a politická elita (24. – 25. října 1992 v Míčovně Pražského hradu - V. Bělohradský, T. Halík, I. Chvatík, Z. Kratochvíl, D. Kroupa, O. Mádr, M. Palouš, Z. Pinč, M. Rejchrt, J. Šimsa, D. Burešová, V. Cepl, T. Ježek, V. Klokočka, O. Motejl, I. Palkoska, J. Payn, V. Benda, P. Hirš, L. Kudláček, J. Lux, E. Mandler, J. Schneider, D. Třeštík, T. Staněk, J. Forbelský, R. Malý, J. Válek, T. Brod, J. Dus, R. Kučera, M. Otáhal, P. Piťha a další)

*      ta přímo nedoporučila:

o       rozdělit legislativní proces do dvou sněmoven podle dělení práva na kategorie právo soukromé a právo veřejné

o       existenci druhé komory parlamentu, senátu, že jeho existence je zalo­žena jen z formálních důvodů – tradice z ČSR v letech 1918 - 1948

*      doporučila:

o       dát možnost odborné veřejnosti po projednání návrhu ústavy ve vládě, aby se s ním seznámila a mohla poskytnout svá stanoviska

o       vtělit do budoucí ústavy, tyto principy:

§         ústava českého státu je moderní ústavou občanské společnosti

§         svrchovaným úkolem státu je služba občanovi

§         ústava navazuje na humanistické hodnoty

§         český stát hledá a vytváří přátelské hodnoty s dalšími demokratickými státy, zejména v Evropě

 

Státní symboly

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1992

o státních symbolech České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Státními znaky České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

§ 2

Velký a malý státní znak

 1. Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.
 2. Vyobrazení velkého státního znaku je přílohou 1 tohoto zákona.
 3. Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
 4. Vyobrazení malého státního znaku je přílohou 2 tohoto zákona.

§ 3

Státní barvy

Státní barvy jsou bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí.

§ 4

Státní vlajka

 1. Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi než je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.
 2. Vyobrazení státní vlajky je přílohou 3 tohoto zákona

§ 5

Vlajka prezidenta republiky

 1. Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.
 2. Vyobrazení vlajky prezidenta republiky je přílohou 4 tohoto zákona.

§ 6

Státní pečeť

 1. Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis "ČESKÁ REPUBLIKA".
 2. Vyobrazení státní pečeti je přílohou 5 tohoto zákona.
 3. Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky.

§ 7

Státní hymna

 1. Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla "Kde domov můj".
 2. Text a notový záznam státní hymny jsou přílohou 6 tohoto zákona.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.

 

*      neoficiálním symbolem našeho státu jsou České korunovační kenoty – koruna, jablko, žezlo

 

Tato stránka WWW je 7